Zaświadczenie o zarobkach jest dokumentem niezbędnym przy staraniu się o kredyt lub pożyczkę. Wiele instytucji wymaga uwiarygodnienia osiąganych przez kredytobiorcę przychodów, a jednym z najczęściej żądanych załączników do wniosku kredytowego jest zaświadczenie o zarobkach. Wzór w wielu przypadkach jest określany przez banki, np. przy kredycie hipotecznym.

Zaświadczenie o zarobkach – wzór

Zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu jest potrzebne w różnych sytuacjach – nie tylko przy występowaniu do banku z wnioskiem kredytowym, kupowaniu na raty, ale również w kontaktach z urzędami lub placówkami edukacyjnymi (np. przy zapisywaniu dziecka do żłobka lub przedszkola). Jeszcze jakiś czas temu urzędy wymagały zaświadczenia o zarobkach do 500+, jednak 1 lipca 2019 roku kryterium dochodowe przy świadczeniu na pierwsze dziecko zostało zlikwidowane. Nadal jednak wiele osób potrzebuje zaświadczenia o zarobkach (wzór) np. do sądu przy sprawach alimentacyjnych. Pracodawca może wystawić dokument niezależnie od tego, czy jesteśmy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, czy mamy podpisany kontrakt cywilnoprawny – w każdej z tych sytuacji możemy żądać wystawienia zaświadczenie o zarobkach (wzór). Może to być umowa zlecenie, umowa o dzieło lub inna forma zatrudnienia. Chcesz uzyskać zaświadczenie o zarobkach? Wzór wniosku wraz z omówieniem znajdziesz w poniższym artykule.

Zaświadczenie o zarobkach – wzór do pobrania

Chcesz złożyć w firmie wniosek o zaświadczenie o zarobkach. Prosty wzór dokumentu do wypełnienia przez pracodawcę będzie obejmował podstawowe informacje o osobie zatrudnionej. Powinny znaleźć się w nim następujące dane:

– imię i nazwisko pracownika,

– data i miejsce urodzenia,

– adres zamieszkania,

– seria i numer dowodu osobistego,

– kto wydał dokument tożsamości (np. wójt, burmistrz, prezydent miasta),

– data ważności dokumentu,

– numer PESEL pracownika.

Oprócz tego w zaświadczeniu o zarobkach wydanym dla potrzeb świadczeń rodzinnych, kredytu lub do sądu powinny znaleźć się informacje formie zatrudnienia. Pracodawca powinien zatem określić:

– stanowisko, jakie zajmuje osoba zatrudniona,

– formę zatrudnienia – umowa o pracę, umowa cywilnoprawna,

– okres zatrudnienia,

– wysokość zarobków.

Z reguły dochody określane są w kwocie brutto, jednak wielu pracodawców wystawia także zaświadczenia o zarobkach netto.

Ważnym elementem zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach są informacje dotyczące ewentualnych zajęć komorniczych, jakim jest obciążony pracownik. Jeśli wynagrodzenie zostało objęte postępowaniem egzekucyjnym i komornik regularnie ściąga z niego środki, to stanowi to ważną informację np. dla banku. Kolejnym elementem, który powinien znaleźć się na zaświadczeniu, jest wzmianka o tym, czy pracownik znajduje się aktualnie w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. Dla instytucji żądającej przedstawienia zaświadczenia ważne jest również, czy przedsiębiorstwo nie jest w stanie upadłości/likwidacji.

Jak wypisać zaświadczenie o zarobkach – wzór

Wypełnienie zaświadczenia o zarobkach i zatrudnieniu nie jest trudne. Żeby dokument był ważny, należy w prawym górnym rogu wpisać datę oraz miejsce sporządzenia zaświadczenia, a w lewym podać informacje o zakładzie pracy – nazwę, adres (siedzibę), numer KRS lub REGON. Następnie należy wypełnić informacje o pracowniku, zajmowanym przez niego stanowisku oraz wysokości zarobków np. z 3, 6 lub 12 miesięcy – w zależności od wymagań. Zaświadczenie musi być opatrzone własnoręcznym podpisem osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu, a także pieczęcią firmową.  

Czy zawsze możemy korzystać ze wzorów zaświadczenia o zarobkach dostępnych online? Druk do pobrania za darmo znajdziesz na stronach banków oraz instytucji wymagających przedstawienia takiego dokumentu. Warto pamiętać o tym, że często bank narzuca własny wzór zaświadczenia. Dzieje się tak np. przy występowaniu z wnioskiem o kredyt hipoteczny. W takiej sytuacji wymagane jest uzupełnienie specjalnego druku bankowego, który można uzyskać nie tylko w oddziale, ale również na stronie internetowej instytucji.